ඔයා ආ‍යෙත්…

ඔයා ආ‍යෙත්...

Advertisements

සුසුමද කුසුමකි…

සුසුමද කුසුමකි...

Advertisements

සොදුරු අතීතයේ…

සොදුරු අතීතයේ...

Advertisements

සිත ඔබට මුලා වී..

සිත ඔබට මුලා වී..

Advertisements

ආදර සැමරුම්…

ආදර සැමරුම්...

Advertisements

මේ ප්‍රථම වසන්තයයි…

මේ ප්‍රථම වසන්තයයි...

Advertisements